Algemeen

Oefentherapie Cesar wordt onder meer toegepast bij:

 • houdings- en bewegingsafwijkingen
 • behandeling van klachten, veroorzaakt door houdings- en bewegingsafwijkingen, bijvoorbeeld nek-, schouder- en rugklachten, heupklachten, spanningshoofdpijn, alsmede het bestrijden van beroepsklachten
 • verbetering van de ademtechniek, bv. bij CARA en hyperventilatie
 • neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias, ziekte van Parkinson, M.S.
 • orthopedische aandoeningen, zoals artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann
 • reumatische aandoeningen, zoals arthritis, ziekte van Bechterew, fibromyalgie
 • verbetering van de motoriek van kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling
 • revalidatie
Vanaf 1 januari 2006 wordt Cesartherapie niet meer vergoed vanuit het basispakket, maar iedereen die een aanvullende verzekering heeft krijgt deze wèl vergoed. Ik heb met de meeste grote zorgverleners een contract afgesloten. Als U nog vragen heeft kunt U mij altijd bellen of mailen
Nee, sinds 1 juli 2008 is dit niet meer nodig.

Specifiek

Bekkeninstabiliteit is een term die de laatste tijd veel voorkomt in de verloskunde. Het gaat om pijn in de zone van het bekken, en wordt daarom ook wel bekkenpijn of symfysiolyse genoemd.
Bekkeninstabiliteit is een fenomeen dat zich niet uitsluitend bij zwangeren voordoet, maar dat zich eveneens kan manifesteren bij niet-zwangere vrouwen, evenals bij mannen. Tijdens de bevalling moet het kinderhoofdje doorheen het baringskanaal. Gedurende de zwangerschap zullen de kraakbeenverbindingen van het bekken onder hormonale invloed versoepelen, dit als voorbereiding om de doorgang voor het kind zo groot mogelijk te maken. Deze extra soepelheid brengt wat speling op het bekken met zich mee. Het proces kan echter zo verregaande zijn, dat een extreme verwijding tussen de twee schaambeendelen ter hoogte van de symfyse het gevolg is. (vandaar de term symfysiolyse = lossen van kraakbeenverbinding of symfyse). Het is echter niet alleen de symfyse, maar ook alle andere delen en verbindingen van het bekken die bij de aandoening betrokken zijn.
Op de site van Spine & Joint kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden.

Per november 2005 heb ik een nieuwe behandelprotocol ontwikkeld, deze kunt u downloaden via : Behandelprotocol bekkeninstabiliteit (700 kB)
Elke zwangerschap brengt veranderingen met zich mee, waarop het houdings- en bewegingspatroon vaak wordt aangepast. In de zwangerschapbegeleiding volgens de oefentherapie Cesar wordt uitgegaan van de basisgedachte dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen in elke situatie. Naast oefeningen die veelal gericht zijn op bewegingen uit het dagelijks leven, wordt er aandacht besteed aan specifieke bevallingstechnieken. Deze omvatten ontspannings-, ademhalings- en perstechnieken.

Informatie betreffende zwangerschap en bevalling wordt verstrekt via films en illustraties. Na de bevalling worden in de postnatale begeleiding oefeningen gegeven ter bevordering van het lichamelijk herstel en aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. Zwangerschapsbegeleiding volgens Cesar wordt groepsgewijs gegeven en bestaat meestal uit 8 à 10 lessen van een uur.
Wat is sensomotoriek?

Sensomotoriek is een koppeling tussen sensoriek en motoriek. Onder sensoriek verstaan we het opdoen van prikkels door middel van de zintuigen, zoals je oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, zoals het omrollen van baby’s, het grijpen, zitten, staan, lopen en springen.

Bijvoorbeeld:

 • om een bal te kunnen vangen (motoriek) moet de bal worden gezien (sensoriek)
 • om een voorwerp te kunnen betasten (sensoriek) moeten handen en vingers gebruikt kunnen worden (motoriek).
 • om te kunnen fietsen (motoriek) is een goed gevoel voor evenwicht noodzakelijk (sensoriek)


De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Door met een bal te spelen, krijgt die bal de betekenis van iets waarmee je kunt rollen en gooien. Door het voorwerp "bal" motorisch te ontdekken, krijgt het woord "bal" inhoud. Te weinig motorische ontwikkeling kan leiden tot problemen in de taalontwikkeling van een kind. Door het bewegen leert het kind zijn lichaam kennen (lichaamsplan) en van daaruit de omgeving (ruimtelijke oriëntatie). Dit is van belang om te leren rekenen. Als kinderen met elkaar spelen beoordelen ze elkaar vaak op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt, omdat het niet snel genoeg vangt en gooit kan het kind erg onzeker worden en daardoor minder zelfvertrouwen ontwikkelen.

Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorisch probleem is, wordt eerst een sensomotorisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch functioneren van het kind. In het onderzoek komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Motorische ontwikkelingsfase
 • Evenwicht
 • Grove motoriek
 • Oog-/ handcoördinatie
 • Fijne motoriek
 • Lichaamsschema
 • Tijd-/ruimte-oriëntatie
 • Houding en beweging


De resultaten van het onderzoek komen in een verslag, waarna een advies wordt gegeven. Als behandeling geïndiceerd blijkt te zijn, stelt de therapeut een behandelplan op. Dit plan is afgestemd op de individuele situatie van het kind.

Binnen de therapie wordt bewegen vanuit de basis opgebouwd om een kwalitatief goed bewegingspatroon te bereiken. Plezier in bewegen staat voorop. Het kind moet het (weer) leuk gaan vinden om te bewegen. De therapie wordt dan ook in spelvorm aangeboden.

Klik hier voor suggesties van spelletjes en spelvormen.

De sportoefentherapeut houdt zich bezig met het begeleiden en trainen van sporters die blessures of klachten hebben opgelopen tijdens het sporten. De sportoefentherapeut kan de sportbewegingen analyseren, de sporter wijzen op slechte bewegingstechnieken en goede sporttechnieken aanleren om in de toekomst blessures of klachten te voorkomen.
spurt
De term RSI is de afkorting van 'Repetitive Strain Injury'. Letterlijk betekent de term 'lichamelijke aandoening door herhaalde overbelasting'. Het is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting. Alleen pijn als gevolg van overbelasting door herhaalde bewegingen en/of door statische houdingen wordt RSI genoemd. Overbelasting veroorzaakt door een 'eenmalige' hoge belasting wordt niet onder de term RSI gevat.

De pijn wordt alleen RSI genoemd als deze min of meer chronisch is. Dat wil zeggen dat de klachten gedurende langere tijd aanhouden (vaak wordt drie maanden als ondergrens aangehouden). Het is daarbij niet nodig dat de pijn continu aanwezig is. Pijn die optreedt na een aantal weken hard werken en weer weg gaat na enige dagen rust wordt aangeduid als 'RSI-gerelateerde klachten'.rsi


Een andere term voor RSI is Work related MusculoSkeletal Disorder (aandoeningen van spieren en skelet veroorzaakt door het werk). RSI is inderdaad meestal gekoppeld aan het werk, maar kan ook veroorzaakt worden door een regelmatig uitgeoefende hobby.

CANS

CANS (Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder)

De term RSI heeft in de praktijk een groot aantal nadelen. Voor patiënten heeft RSI een negatieve lading. Daarbij schept de term verwarring: het gaat veelal niet om een 'injury'. Bovendien kan niet alleen 'repetitive strain' maar ook statische belasting de klachten veroorzaken. Naast RSI worden nog vele andere termen gebruikt voor arm-, nek- en/of schouderklachten en zijn vele definities en indelingen in omloop. Het heeft geleid tot spraakverwarring onder zowel behandelaars als patiënten. Het spreken van dezelfde taal is een eerste vereiste voor goede samenwerking. Maar ook voor het vergelijken van wetenschappelijk onderzoek is eenduidige taal van belang. Kortom, de term RSI kan in de ban gedaan worden. ( Bron: Kenniscentrum AKB )

Voor- en nadelen

Met de introductie van Cans wordt een nieuwe verzamelterm cq containerbegrip gelanceerd, evenals RSI.
Getracht wordt om via "curing the disease by killing its definition" helderheid te scheppen voor behandelaars zodat een specifieke diagnose weer mogelijk is.
Er zijn echter nadelen voor deze definitie, zoals het feit dat het een verzamelterm is, het accent ligt op weefselschade en niet op psychologische factoren, RSI een internationaal begrip is en in het verleden andere definities als ABBE niet zijn geaccepteerd als alternatief.
Hyperventilatie is een verkeerde manier van ademhalen waarbij u te snel of te diep ademt zonder dat dit nodig is zoals bv. tijdens een zware fysieke inspanning. Ademhalen doen we vanzelf. We ademen daarbij zuurstof (O2) in en koolzuurgas (CO2) uit. De ademhaling past zich aan bij wat we doen. Tijdens de slaap hebben we bijvoorbeeld niet zoveel zuurstof nodig, dus dan is de ademhaling rustig. Bij grote inspanning is meer zuurstof nodig en ademen we sneller. Als je, zoals bij hyperventilatie, te snel en te diep ademt wanneer je ergens rustig zit, adem je te veel zuurstof in en daalt de hoeveelheid koolzuurgas (CO2) in het lichaam (respiratoire alkalose).
Bij een tekort aan CO2 ontstaat vaatvernauwing, waarbij een vermindering van de bloedvoorziening van de hersenen optreedt en de zuurstof minder goed aan de weefsels wordt afgeven.

Dit kan een aantal vervelende verschijnselen veroorzaken zoals:

 • benauwd gevoel,
 • kortademigheid
 • krop in de keel
 • droge mond
 • prikkelingen in handen en voeten
 • slappe, onzekere benen
 • krampen
 • duizeligheid,
 • misselijkheid
 • hoofdpijn
 • slecht zicht, wazig zicht
 • zweten, klam gevoel
 • het idee flauw te vallen
 • versnelde hartslag
 • een pijnlijk, benauwd gevoel in de borst,
 • hartkloppingen
 • een gespannen gevoel in de bovenbuik
 • overgevoeligheid voor prikkels uit de omgeving
 • paniekgevoelens

Hyperventilatie kan een eenmalig verschijnsel zijn, maar het kan ook regelmatig terugkomen. Bij een chronische hyperventilatie kunnen allerlei vage klachten optreden terwijl de kortademigheid niet zo uitgesproken is, waardoor de patiënten soms lange onderzoeken moeten ondergaan voor de oorzaak wordt gevonden.

Een bedrijfsoefentherapeut, die na de erkende paramedische HBO-opleiding Cesar een aanvullende opleiding heeft gehad, kan een fundamentele rol spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. Vooral daar waar een relatie bestaat tussen werkhouding, fysieke belasting en arbeidsongeschiktheid.

Het voorkomen van klachten door bewustwording en aanpassing van een (belastende) werkhouding staat centraal.

Een bedrijfsoefentherapeut:

 • adviseert en geeft voorlichting bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen;
 • analyseert de werkhouding en de bewegingen van werknemers;
 • maakt werknemers bewust van hun houding en bewegingen;
 • verschaft de nodige begeleiding en training om de houdings-en bewegingsgewoonten te verbeteren.


Begeleiding op maat

Bedrijfsoefenthetapie vindt in de werkomgeving plaats. Daar analyseert de bedrijfsoefentherapeut de handeling die een werknemer uitvoert en de wijze waarop hij deze uitvoert. Op grond daarvan wordt de werknemer begeleid: in groepsverband of individueel en op maat gesneden. Samen met de werknemers zoekt de bedrijfsoefentherapeut naar het juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid.

Terugdringen van ziekteverzuim

Lichamelijke klachten worden maar al te vaak veroorzaakt door een verkeerde werkhouding en een (te) hoge werkdruk. Soms leiden die klachten zelfs tot langdurig ziekteverzuim of tot permanente arbeidsongeschiktheid.Bij het terugdringen van ziekteverzuim is het essentiel om bij de bron te beginnen: vermijden-voor zover mogelijk- dat lichamelijke klachten ontstaan. De inrichting van de werkplek speelt hierbij een belangrijke rol.

Van de fibromyalgiepatiënt Huub Fest en tevens auteur zijn onlangs drie boekjes verschenen waarvan een goede recensie in het driemaandelijks magazine PIJNperiodiek heeft gestaan.
Het gaat om de volgende onderwerpen :

fibromyalgie - omgaan met weke-delenreuma 4e druk)
Chronische(pijn)patiënten-aangenaam leven met een chronische ziekte (recensie PIJNperiodiek)
Emoties en gevoelens van chronische patiënten.
De boekjes zijn de welbekende Ankertjes (€ 4,95) en zijn verkrijgbaar in iedere boekhandel in Nederland en België. Met deze boekjes en de website http://clix.to/huipie (Huub's Fibromyalgiesite) hoopt hij voor velen een bijdrage te leveren voor zowel patiënten/cliënten als een bijdrage voor het belangrijke werk door behandelaren. Het zijn vooral positieve boekjes en een website met veel informatie op boeken, lezingen enzovoort.